Netwerkbijeenkomst Cooplink 16 februari 2019

Uit Cooplink Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Deze vierde netwerkbijeenkomst van Cooplink vond plaats in Utrecht in Buurthuis Rosa, een buurthuis in zelfbeheer door bewoners en welzijnsinstelling Dock in de wijk Lombok. Met zo’n 25 mensen genoten we van een eenvoudige lunch (zelf boterhammen smeren) voor zover eten mogelijk was tussen alle gesprekken door. Monique de Boer, deelnemer aan de toekomstwerkgroep, zat de dag vrolijk voor. Initiatiefnemers van wooncoöperaties uit o.a. Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Wageningen, Nijmegen, Eindhoven, Den Haag, Capelle ad IJssel en Groningen schoven aan voor een plenair programma, tussen het informele netwerken door. In deze wiki vind je een pdf van de powerpointpresentaties van de dag.

Programma

 • 13.30 Inloop, kennismaking en lunch
 • 14.00 Actualiteiten
 • 14:30 Toekomstplan Cooplink
 • 15.00 Pauze
 • 15:30 Schets van de verenigingsstructuur
 • 15.45 Cooplink werkplan + discussie en oproep
 • 16:30 Open podium voor initiatieven
 • 17.00 Sluiting en borreltje


Actualiteiten[bewerken]

Clemens Mol van !Woon deed om te beginnen verslag van de recentste landelijke ontwikkelingen op het gebied van wooncoöperaties.

Het Actieprogramma wooncoöperaties van Platform31 is eind 2018 geëindigd. Er zijn nog wat open eindjes die Platform31 zal afronden. Zoals een project met Aedes over de beheercoöperatie (geen koop) die onder een woningcorporatie (toegelaten instelling) valt. Trevor James zal namens Platform31 een handreiking schrijven over dit onderwerp. De handreiking zal op 6 juni gepresenteerd worden op de Corporatiedag van Aedes, die voor iedereen toegankelijk zal zijn.

De brochures die Platform31 de afgelopen jaren heeft gepubliceerd op basis van in het wooncoöperatieprogramma uitgezet onderzoek, zijn allen te downloaden in de Wiki van Cooplink.

Als laatste heeft Platform31 nog een brochure uitgegeven over belastingtechnische zaken omtrent wooncoöperaties. Van belang zijn met name de vpb en of je daar als wooncoöperatie belastingplichtig voor bent. Ten tweede is er de huurtoeslag voor bewoners, waarover later meer. In de brochure staan algemeenheden, nuttig om kennis van te nemen. Desalnietemin kan het slim zijn om als wooncoöperatie toch advies over je eigen situatie in te winnen bij een fiscalist.

Onlangs presenteerde het ministerie van VWS een Stimuleringsregeling Wonen en Zorg. Veel initiatieven die hiervoor in aanmerking zullen komen (zie voor de voorwaarden en de regeling zelf het artikel op Cooplink.nl zijn wooncoöperaties. Deze stimuleringsregeling is dus een eerste stap in de goede richting. Cooplink wil deze regeling aangrijpen om richting het ministerie van BZK te lobbyen voor een soortgelijke regeling voor alle wooncoöperaties.

Huurtoeslag[bewerken]

Afgelopen jaar zijn er twee afwijzingen geweest door de Belastingdienst van huurders die huurtoeslag aanvroegen. Een in Ecodorp Boekel. Iemand die daar in het bestuur zat, kwam volgens de Belastingdienst niet in aanmerking voor huurtoeslag omdat z/hij ‘invloed had op de huur’. Het Ecodorp heeft daarover een rechtszaak aangespannen, die het verloren heeft. Nu dient een hoger beroep.

In Amsterdam kreeg een huurder in een woonvereniging geen huurtoeslag omdat z/hij invloed op de huur zou hebben vanwege de woonvereniging. Ook hier spande de vereniging een rechtszaak aan ze won. De Amsterdamse rechter wees het besluit van de Belastingdienst van de hand omdat het eigendom niet bij de bewoners ligt. De Belastingdienst gaat hier tegen niet in hoger beroep.

Cooplink heeft deze situatie aangekaart bij BZK met een brief en in gesprek. Want dit brengt wooncoöperaties, zowel koop- als beheercoöperaties, in onzekerheid. Boodschap aan BZK: Los het op.
Naar verwachting is er over twee of drie maanden definitief duidelijkheid over deze kwestie.

Vragen n.a.v. Actualiteiten[bewerken]

- Minister Ollongren heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 4 juli gesproken over het stimuleren van wooncoöperaties. Er is 2,5 miljoen euro toegezegd. Wat gebeurt hier nu mee?
> Een regeling voor dat bedrag zou er eind november 2018 zijn, maar hij is er nog niet.

- Wordt de beleidsregel dat wooncoöperaties met 50% korting mogen kopen van woningcorporaties, voortgezet?
> Ja. Mogelijk wordt hij zelfs verbeterd. Minister Ollongren wil af van de mogelijkheid tot winstuitkering na 10 jaar, zodat na verkoop aan een wooncoöperatie de woningen altijd betaalbaar zullen blijven.


Toekomstplan Cooplink[bewerken]

Bernard Smits van de WBVG zet uiteen hoe we van Cooplink een vereniging kunnen maken en wat Cooplink gaat doen. Dat is opgeschreven in een Toekomstplan dat is opgesteld na de vorige netwerkbijeenkomst van Cooplink op 16 juni 2018.
Na die bijeenkomst is een toekomstwerkgroep van een aantal deelnemers aan Cooplink van start gegaan om mee te denken over de toekomst van Cooplink met de initiatiefnemers !Woon, Woonbond, WBVG en VGW (Vereniging Gemeenschappelijk wonen, voorheen de Landelijke Vereniging Centraal Wonen).

Deelnemers aan de toekomstwerkgroep: Fons Maas (Centraal wonen Capelle ad IJssel), Monique de Boer (Bouw uw Huurwoning), Marlies Creemers (Centraal wonen Nijmegen) en Bart den Ouden (Sandwijck).

Een versie van het Toekomstplan is in deze wiki als PDF beschikbaar. Hier volgt een toelichting op dat Toekomstplan.
Het doel van Cooplink is de kansen voor wooncoöperatis vergroten. Kennisdeling is cruciaal voor een beweging in opkomst. Het staat dan ook centraal in activiteiten van Cooplink. Intensivering van kennisdeling is nodig, o.a. door het aantal activiteiten uit te breiden. Dat kan niet meer georganiseerd worden in verloren uurtjes en de weekenden, zoals het tot nu toe ging. Daar moeten FTE’s op gaan zitten en daar is financiering voor nodig.
Als we de doelstellingen willen realiseren is het nodig om een zo groot mogelijke club van initiatieven bijeen te brengen.
De activiteiten die we voor ogen hebben, hebben we in twee groepen verdeeld. De A-activiteiten zijn het standaardaanbod wat gratis toegankelijk moet zijn. Het zijn de onbetaalde algemene diensten en activiteiten die Cooplink gaat doen. De B-activiteiten zijn in het belang van (individuele) initiatieven en andere partijen. Daar zou je een bedrijfsmodel een vergoeding voor kunnen vragen. De B-activiteiten staan in de begroting van het Toekomstplan dan ook als opbrengsten geboekt.
Cooplink kan een vereniging zijn die activiteiten uitzet en daar mensen voor inhuurt. Het is vooralsnog te klein om personeel in dienst te nemen, dus het zullen zzp’ers zijn.

Om de kosten gedekt te krijgen is een bijdrage van BZK onontbeerlijk (en logisch gezien het feit dat ook BZK de wooncoöperatie in Nederland wil stimuleren). BZK heeft echter vooralsnog helaas geen uitsluitsel gegeven die bijdrage ook te leveren. De G4, provincies en Aedes tonen interesse om bij te dragen, zij het geringe bedragen. Ledencontributie zal ook een onderdeel van de inkomsten moeten zijn. Hoeveel dat moet zijn, moeten we nog verder over nadenken met jullie. De B-activiteiten moeten kostendekkend zijn.

Vragen/discussie n.a.v. Toekomstplan[bewerken]

- Het stelt mij teleur dat Platform31 adviseert om een gewone vereniging op te richten in plaats van een coöperatieve vereniging. Hoe staat Cooplink daar in?
> Welke rechtsvorm past bij je activiteiten. Voor Cooplink zelf past een vereniging. Voor wooncoöperaties zelf geldt dat als zij kiezen voor een coöperatieve vereniging, zij de Belastingdienst op hun dak krijgen en aangeslagen worden als onderneming. Bovendien kom je dan niet in aanmerking voor de (Beleidsregel) korting die woningcorporaties mogen geven bij verkoop aan initiatieven van wooncoöperaties.
De wetgever zelf heeft dit misverstand gecreëerd door in de Woningwet 2015 de wooncoöperatie als vereniging te beschouwen (ipv een coöperatieve vereniging). Natuurlijk willen we hier weer van af. Maar voor nu is het zo. Al is wonen een andere activiteit dan een economische activiteit: winst uitkeren aan jezelf heeft dan niet zo’n zin.
Je kunt de coöperatieve principes ook als vereniging in je statuten opnemen, daar hoef je geen coöperatieve vereniging voor te zijn.

- Wat je moet doen als je als coöperatieve vereniging last krijgt van de fiscus, daar is veel info over bij bijvoorbeeld Rescoop.nl, een coöperatie van coöperaties. Ga daar eens kijken voordat je met een vereniging aan de slag gaat.
> Ook Coop Europe en de NWEA (Nederlandse Wind Energie Associatie) is een beweging die op de onze lijkt. De wens om (inter)nationaal te connecten met andere clubs hebben we ook opgenomen in het Toekomstplan.

- Een duurzaam toekomstplan moet uiteindelijk door de leden gedragen worden. Dit plan leunt zwaar op subsidies.
> Onze conclusie was telkens dat we de wooncoöperatie niet kunnen stimuleren zonder bijdragen van overheden, omdat het een nieuwe ontwikkeling is die van de grond moet komen. Het is onduidelijk of we over een jaar drie of driehonderd wooncoöperaties hebben in Nederland! Uiteraard wordt het leunen op subsidies bij voorkeur steeds minder.


Pauze

Schets van de verenigingsstructuur[bewerken]

Agnes Verweij van de Woonbond licht toe hoe de verenigingstructuur eruit zou kunnen zien, zoals de afgelopen maanden besproken in de toekomstwerkgroep. Daarbij hebben we ons laten inspireren door de 7 coöperatieve principes:

 1. Vrijwillig en open lidmaatschap
 2. Democratische controle door de leden
 3. Economische participatie vanwege de leden
 4. Autonomie en onafhankelijkheid
 5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
 6. Samenwerking tussen coöperaties
 7. Aandacht voor de gemeenschap


We hebben gezamenlijk nagedacht over hoe elk van de zeven coöperatieve principes concreet beslag zou kunnen krijgen in een toekomstig Cooplink. Bijvoorbeeld op het gebied van governance, organisatiestructuur, besluitvormingsprocessen, activiteiten, organisatiecultuur, etc. Dat is nog niet eenvoudig, maar in het toekomstplan en het werkplan ga je dingen tegenkomen die mede hierop geïnspireerd zijn.

Zoals het kennisdelen en werken met een wiki (open source).
Zoals de voorwaarden die we stellen aan nieuwe deelnemers:

a) Ons initiatief is een vereniging òf een stichting òf een coöperatie.
b) Ons initiatief heeft een democratische structuur.
c) Onze leden/bewoners dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid.
d) We wonen in zelfbeheer
e) We zijn bereid om kennis te delen.

Zoals het streven om onafhankelijk te blijven, al zijn subsidies in het begin nodig.
Zoals het ontwikkelen van scholing en training.
Zoals samenwerking in belangenbehartiging.

Organogram[bewerken]

Vanwege de democratische structuur lig een verenigingsmodel het meest voor de hand voor Cooplink. We hebben gekozen voor een standaard verenigingsmodel (twee lagen) (zie de powerpoint netwerkbijeenkomst 16 februari 2019, het toekomstplan of werkplan voor het organogram).

Toelichting op het organogram:

 • Leden; dat zijn jullie.
 • Bestuur (=afgevaardigden van de leden) leggen verantwoording af aan de ledenvergadering. - Medewerkers / professionals (zzp’ers) leggen verantwoording af aan het bestuur.
 • Het dagelijks bestuur stuurt de professionals ook aan.
 • De kascommissie (= afgevaardigden van de leden) controleren de boekhouding van de vereniging (en de jaarrekening, gemaakt door de penningmeester).
 • Een Cooplink adviesraad, bestaande uit figuren à la de voormalige Platform31 stuurgroep of ambassadeurs (zoals Adri Duivesteijn, wethouders, etc.). Zij kunnen gewicht in de schaal leggen, hun netwerk inschakelen, etc. Ze mogen niet té veel invloed krijgen. (Statutair vastleggen). Een van de verzoeken van BZK was om de ‘founding fathers’ een rol te geven in de adviesraad en dat ook statutair vast te leggen. BZK wilde o.a. geborgd zien dat de middelen doelmatig besteed worden en voelt zich beter bij het toekennen van geld aan een nieuwe club als daar in elk geval een paar ‘oude bekenden’ nog nauw betrokken zijn.
 • De vrijwilligers (in het vakje bij de professionals genoemd) dat zijn leden die tijdelijk in een werkgroep meedraaien om iets nieuws te ontwikkelen. Bijvoorbeeld een beleidsadvies, een discussiestuk, een cursus, etc.


Een vereniging is mooi, maar dan is daar die Algemene Ledenvergadering (ALV). Wat moet je daar precies mee. Veel leden hebben hun handen vol aan hun eigen vergaderingen. Of zijn inmiddels sufvergaderd, of allergisch geworden voor het woord vergaderen. Je wil wel invloed, maar niet door per se in den lijve te moeten verschijnen op een moment in het jaar, in een week in een dag van je leven die je ook met iets leuks of ontspannends had in kunnen vullen.

We noemen het in dit organogram een ALV, maar het is onze intentie om de inbreng van leden anders te organiseren, de verenigingsdemocratie een andere vorm te geven. Om het simpelweg werkbaar en haalbaar te maken voor leden die over het hele land verspreid zitten. Niet iedereen wil per se invloed of meebeslissen, maar moet daar wel een echte kans toe krijgen. 'Want een niet-werkbare organisatiestructuur verslijt goedbedoelende vrijwilligers.'

Vernieuwende organisatiestructuren en besluitvormingsmodellen[bewerken]

Binnen de kerngroep en toekomstwerkgroep bleken we ook een gedeelde interesse te hebben. Om te werken aan vernieuwende organisatiestructuren en besluitvormingsmodellen voor Cooplink. We weten dat veel wooncoöperaties hier ook bezig zijn voor hun eigen initiatief. Al is het alleen maar om de sociale groepsdynamiek een beetje binnen gezonde perken te houden. ‘Hoe creëer je een gemeenschap (of ‘kring’ zo je wil) die echt betrokken is?’ Die dynamisch en creatief is op een opbouwende manier? Zodat het leuk wordt en niet te zwaar om met Cooplink mee te doen?

We hebben gesproken over (vernieuwende) besluitvormingsmodellen zoals sociocratie en daarvan afgeleide moderne varianten en over welke tools er al zijn (online, apps). We willen de zoektocht naar een vernieuwend organisatiemodel ontsluiten in de wiki. Zodat er daar straks ook kennis over te vinden is. Om te beginnen door te rade te gaan bij jullie, deelnemers van Cooplink.

Op het gebied van Besluitvorming[bewerken]

De sociocratische kringorganisatie methode (skm, of simpelweg 'sociocratie') ook wel: 'dynamisch besturen' (dynamic governance) of 'circulair besturen' (circular governance) genoemd. Velen van jullie wellicht bekend. Het is een organisatiestructuur en vergadertechniek gericht op samenwerking, zelforganisatie (van teams of afdelingen) en op gedistribueerd gezag. Het draait om transparante besluitvorming waarin iedereen medezeggenschap en verantwoordelijkheid heeft.

‘Elk biologisch en mechanisch proces kan alleen goed functioneren dankzij terugkoppeling of feedbackloops en aanpassingen op basis van voortschrijdend inzicht. Dan moet ook een menselijke organisatiestructuur daar aan voldoen wil het kunnen voortbestaan.’

Zo dacht de Rotterdamse elektrotechnisch ingenieur Gerard Endenburg (1933) die skm ontwikkelde op basis van inzichten uit de cybernetica (de wetenschap die zich bezighoudt met besturings- en regelprocessen bij levende wezens en machines met behulp van terugkoppeling of feedback).
Al zijn er maar weinig wetenschappelijke 'bewijzen' voor; de voorbeelden van bedrijven die veerkrachtiger of winstgevender werden en (maatschappelijke) organisaties die beter gingen functioneren, minder vergaderden en tevredener medewerkers kregen, zijn talrijk.
In woongemeenschappen wordt de methode met name in Oostenrijk en Duitsland (waar woongemeenschappen van oudsher veel meer voorkomen) veel gebruikt. In Nederland hebben verschillende ecodorpen, waaronder die in Bergen en Boekel, de methode of een variant daarvan omarmd.
De methode kan zich de laatste jaren in een groeiende belangstelling verheugen. De roep om flexibiliteit, meer zelfsturing en minder managers, is in de loop der jaren immers alleen maar sterker geworden.

Tientallen nieuwe organisatievormen zagen het licht, waarvan sommigen mede geïnspireerd zijn op sociocratie, zoals: Holacratie, waar ook de gemeente Venlo mee werkt. Een greep uit de andere methodes: Deep democracy, Open space, Teal, Geweldloze communicatie, Moderne sociotechniek, Zelfsturende teams, varianten van Agile bedrijfsvoering (waaronder de Scrum methode), Dynamic facilitation (een manier om gezamenlijk creatieve oplossingen te bedenken voor complexe problemen) en Deliberatieve fora.
Het zijn er te veel om nu dieper op in te kunnen gaan. Genoeg materiaal voor handen om een interessant besluitvormings- en organisatiemodel voor Cooplink op te baseren. Een standaard verenigingsmodel sluit dergelijke nieuwe vormen van besluitvorming en organisatie niet uit, maar je moet het wel goed vastleggen in de statuten.

Online tools[bewerken]

En welke online tools zijn er inmiddels die ons kunnen helpen bij democratische en transparante besluitvorming? Hier een kleine greep uit wat mogelijkheden.

Loomio (besluitvorming)[bewerken]

Loomio is speciaal ontwikkeld voor burgerinitiatieven/ cooperatieven. Is voortgekomen uit de Occupy beweging in een poging inclusieve democratische processen te faciliteren en reeds bestaande besluitvormingstools (zoals Liquid Feedback) te versimpelen. Je kunt met Loomio gezamenlijk beslissingen maken, ook van complexe zaken, zonder eindeloze emails en overlegmomenten. Iemand kan een voorstel doen waarna anderen er op reageren. Je kunt ook polls doen. En er zit een datumprikker in als je wel live wilt ontmoeten. Loomio fungeert ook als een online archief van alle discussies, besluiten en documenten. Vergaderverslagen zijn niet meer nodig. Dat scheelt een hoop tijd! Er is een kleine gratis versie en betaalde versies. Uiteraard online en als app.

Een andere tool die de samenwerking tussen Cooplink deelnemers, bestuursleden etc kan helpen (weer zonder te hoeven vergaderen) is Slack.

Slack (gemeenschapsvorming, samenwerking, organisatie op thema)[bewerken]

In Slack kun je geen gezamenlijke beslissingen nemen. Maar bijna al het andere wel. Het is een app en een online tool om, in de cloud, samen te werken binnen een organisatie. Het is een acroniem voor "Searchable Log of All Conversation and Knowledge" (doorzoekbaar log van alle conversatie en kennis). Het biedt chat-kanalen, georganiseerd op onderwerp, prive groepen en je kan direct berichten sturen. Alle content in Slack is doorzoekbaar, inclusief gedeelde documenten, gesprekken en mensen. Veel bedrijven maken gebruik van Slack. Het heeft inmiddels 10 miljoen dagelijkse gebruikers waarvan 3 miljoen de betaalde versie. Slack is van een hulp voor bedrijven steeds meer een community platform geworden dat mensen voor themagerichte groepen gebruiken in plaats van Facebook en Linkedin. Je kunt Slack integreren met andere tools, zoals Google Drive, Dropbox en Trello. (Slack is overigens deze maand naar de beurs gegaan).

Trello (project management, takenverdeling)[bewerken]

Als kernteam hebben we een tijd met Trello gewerkt. Het is een project management tool om in teams aan een project te werken. Je kunt er een taakverdeling in aangeven, documenten overzichtelijk opslaan, elkaar binnen een takenkaart mailen, enz. Omdat het in de cloud is kan iedereen er bij en gelijk zien wat anderen gedaan hebben. Zo hoef je mensen niet meer te mailen met een nieuwe versie van een of ander document. En kun je een taak bijvoorbeeld verplaatsen van ‘to do’ naar ‘gedaan’. Trello is gratis en inmiddels ook gigantisch. De Trello van Cooplink is in feite tot nu toe het kantoor van Cooplink en bevat de geschiedenis van alle geproduceerde stukken.

Toekomstbestendig, werkbaar en leuk[bewerken]

Er zijn ook heel wat (opensource) alternatieven voor deze drie voorbeelden Loomio, Slack en Trello. Wikipedia (wie anders) heeft alle ‘collaborative software’ voor ons op een rij gezet. Het duurt wel even voordat je door die waslijst heen bent gescrold! Het zou toch gek zijn als daar niet iets interessants tussen zit wat Cooplink zou kunnen gebruiken om de samenwerking, kennisontsluiting en besluitvorming te vergemakkelijken.
Het is onze intentie om hier binnenkort beter naar te gaan kijken en deze nieuwe vormen een plek te geven in Cooplink, zodat de organisatie goed toegerust en eigentijds aan de slag kan. Om Cooplink een frisse, toekomstbestendige organisatie te maken met een werkbare structuur en waarin het zeker ook leuk! is om deel te nemen.

Vragen / discussie n.a.v. schets van de verenigingsstructuur[bewerken]

- Waar wordt Trello gehost? Hoe zit het met beveiliging van software, ‘corporate’ belangen?
> Trello is van een multinational. Niet voor niks wijzen we op de andere (opensource) tools die er zijn. AVG en andere overwegingen moet je meenemen als je een keuze maakt voor een tool.


Cooplink werkplan + discussie en oproep[bewerken]

Fons Maas van Centraal wonen Capelle ad IJssel (de Bonvivant) schetst het concept werkplan van Cooplink voor komend jaar. Het werkplan geeft aan hoe een zelfstandig Cooplink het komende jaar het beleid van de organisatie wil uitvoeren. Het Toekomstplan dient als basis voor het werkplan. Cooplink is momenteel (februari 2019) een organisatie in oprichting zodat een groot deel van het werk in 2019 de opbouw van Cooplink betreft. Juist omdat de organisatie in opbouw en vorming is, helpt een werkplan voor komend jaar het overzicht te bewaren. In een latere fase kunnen we dan evalueren, bijstellen en leren. Dit werkplan is een concept. Het wordt voorgelegd voor beoordeling en feedback aan de deelnemers van Cooplink op deze netwerkbijeenkomst (16 februari 2019). Plan is om vóór het eind van 2019 een meerjarenplan/beleidsplan voor 2020 en een nader te bepalen aantal jaren gereed te hebben. Het werkplan gaat verder in op de visie en missie van Cooplink, de doelen en taken voor 2019, de activiteiten in 2019, de benodigde middelen, zoals personele inzet en financiën en de planning op hoofdlijnen. Het concept werkplan is online als pdf beschikbaar in de wiki.

Discussie[bewerken]

De vraag is nu aan de aanwezige Cooplinkdeelnemers. Op basis van wat jullie vandaag hebben gezien en gehoord: Moeten we door? De meerderheid van de aanwezigen vindt van wel. Een enkeling biedt commentaar.
- Hoeveel mensen weten concreet wat er in dat Toekomstplan staat? Op welke termijn moet dit gaan lukken? Ik mis concreetheid en slagkracht hierin en wie gaat wanneer een beslissing nemen?
- Maakt Cooplink ook voldoende duidelijk wat het belang is van deze vereniging voor de woningmarkt? Omschrijf wat je functie zou kunnen zijn voor nieuwelingen.
- In een werkplan zou je een concreet doel kunnen opnemen als: Er komen minimaal 10 wooncoöperaties bij. Kennisuitwisseling an sich kan namelijk uitsterven.
> We willen het klimaat voor wooncoöperaties verbeteren. In de institutionele wereld zijn nog steeds veel barrières. Die willen we slechten. We willen er invloed op krijgen hoe snel het gaat. Dat is kennisdelen met een doel.
> Je kunt wel SMART doelen formuleren, maar hoeveel aantallen wooncoöperaties op korte termijn haalbaar zijn, daar denkt iedereen heel anders over. 100? 5?
- Wat wordt de ledencontributie in deze startfase? 10 euro per groep per maand? Dan kunnen we gewoon lid worden. Maar als het om bijvoorbeeld 120 euro zou gaan, dan moeten we er binnen ons initiatief over nadenken.
- Ik vind het nog veel te vaag.
- Ik vind het een mooi startpunt. Wat belangenbehartiging betreft, mis ik nog iets.
> Belangenbehartiging is wel onderdeel van de activiteiten van Cooplink maar staat wat omfloerst omschreven.

Oproep[bewerken]

We hebben een groep Cooplinkdeelnemers nodig die dit wil gaan doen, die dit heel praktisch (met ons) gaat uitwerken. Een paar mensen gaan de statuten voorbereiden, een paar mensen gaan het werkplan concretiseren, enzovoort. We vragen van jullie (tijdelijk) commitment om met een concreet product te komen.

Aanmelders[bewerken]

- Monique de Boer (toelichting: ‘Ik heb veel geleerd van mijn deelname aan de toekomstwerkgroep en wil dat om die reden graag voortzetten’).
- Fons Maas
- Robert Visser (toelichting: is zelfstandig ondersteuner, zelf geen wooncoöperatie-initiatief. Is al langer geïnteresseerd om aan Cooplink bij te dragen. Omdat hij zelf geen initiatief is, kan hij zich buiten de besluitvorming houden.)
- Bart den Ouden (toelichting: misschien, ik moet er nog even over denken)
- Marlies Creemers (toelichting: misschien, ik moet er nog even over denken)

Drie anderen geven aan wel digitaal op de hoogte te willen blijven. Als zij in de gelegenheid zijn, zouden zij dan af en toe (bijvoorbeeld op een specifiek onderwerp) bij kunnen dragen:
Frits Ogg (Dobbelmanklooster Nijmegen)
Maria Litjens (Centraal wonen Wageningen)
Hanno van Megchelen (woonvereniging Roggeveenstraat)

Even later blijkt dat eigenlijk iedereen wel op die manier betrokken wil worden. Bernard stelde namelijk de hamvraag: Is er iemand die na vandaag niets meer voor Cooplink wil doen? Daarop antwoordde niemand bevestigend. Met andere woorden: alle aanwezigen zijn bereid om komende tijd iets te doen voor Cooplink. Suggestie is om dan meteen met een van die online tools (collaborative software) te gaan werken, zodat de mensen die af en toe bij willen dragen, in de online omgeving op de hoogte kunnen blijven, zonder dat iemand hen alles moet mailen of bij moet praten. We gaan dus alle aanwezigen toevoegen zodra een keuze voor de software is gemaakt!


Open podium voor initiatieven[bewerken]

Monique de Boer, dagvoorzitter, vroeg alle aanwezigen hun ‘pareltjes’ van de afgelopen tijd te delen.

Rotterdam[bewerken]

Uit Rotterdam kwam het goede nieuws van Marie-Annet van Grunsven van Zelfbeheervereniging De Teil, dat zij een charitatieve instelling gevonden hebben die het vastgoed van hun zelfbeheerproject wil kopen. De gemeente Rotterdam, eigenaar van de panden waarin het zelfbeheerproject is gehuisvest, wilde de panden verkopen. Daar was de zelfbeheervereniging het niet mee eens, omdat uitponden van de woningen het einde zou betekenen van het zelfbeheerproject. Zij gingen op eigen gelegenheid op zoek naar een partij die het project in zijn geheel zou kunnen kopen. Lange tijd waren er weinig gegadigden. Nu blijken er meerdere voordelen te zitten aan verkoop aan een charitatieve instelling. Doorgaans nemen die met minder rendement genoegen, aldus Van Grunsven. En de gemeente mag bij verkoop aan charitatieve instellingen afwijken van haar eigen regels dat gemeentelijk vastgoed verkocht moet worden tegen leegwaarde. Van Grunsven adviseert initiatieven die financiering nodig hebben om, bijvoorbeeld in de eigen regio, op zoek te gaan naar charitatieve instellingen.

Boekel[bewerken]

Clemens Mol wil graag de aandacht vestigen op Ecodorp Boekel, vandaag niet aanwezig maar ook deelnemer aan Cooplink. Inmiddels is het Ecodorp Boekel gelukt om de grond te kopen. De Provincie heeft het initiatief een lening gegeven voor een miljoen euro. Felicitaties aan Ecodorp Boekel dat dit ondanks grote weerstand in de gemeente voor elkaar heeft gekregen (na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar kampten zij met een coalitiepartij die het ecodorp niet gerealiseerd wilde zien).

Overhoop[bewerken]

Overhoop, een klein zelfbeheerproject in de wijk Overvecht in Utrecht, heeft een koopovereenkomst gesloten met woningcorporatie Mitros voor het pand waar zij in zitten, onder voorbehoud van financiering. Zo’n drie jaar geleden kreeg het initiatief het aanbod om het pand te kopen, vertelt Frank Mulder. In het proces zijn er allerlei conflicten geweest. Via een mediation traject met Mitros is er een uitweg gevonden. Al lijkt de corporatie nog niet zo door te hebben dat het goed nieuws is, dat er een koopovereenkomst is. Het initiatief huurt er al tien jaar, huisvest 5 huishoudens, vluchtelingen en een buurtwinkel. Er zijn 8 wooneenheden waarvan er twee een winkel zullen worden. Voor 1,5 miljoen (leegwaarde) zal het pand gekocht en gerenoveerd worden. De gemeente Utrecht en een kerk helpen bij de aankoop van het pand, er zijn verduurzamingsleningen beschikbaar en via crowdfunding heeft het initiatief € 225.000,- van 75 mensen beschikbaar gekregen. Het initiatief heeft geen korting gekregen van Mitros.

Bonn[bewerken]

Ineke Vervoort van Villa des Roses vertelt over een leuke excursie naar Bonn die gisteren (15 februari 2019) georganiseerd was door !Woon. In Bonn zag zij gerealiseerd wat zij voor ogen hebben met Villa des Roses in Amsterdam.

Den Haag[bewerken]

Hanno van Megchelen van de Roggeveenstraat in Den Haag drukt iedereen nog eens op het hart dat het loont om met een positieve insteek voor je plan te gaan. ‘Investeer eerst in de relatie met je samenwerkingspartners en niet in het resultaat. We hebben een principiële keuze gemaakt om geen strijd te voeren, maar telkens - ook tegen hardcore vastgoedjongens - te verkondigen “we willen hetzelfde, namelijk een mooie stad”. ‘

Bijlagen bij dit verslag[bewerken]Verslag: Agnes Verweij