Oprichtingsbijeenkomst Cooplink 30 november 2019

Uit Cooplink Wiki
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Tijdens de oprichtingsbijeenkomst van Cooplink op zaterdag 30 november 2019, waren vertegenwoordigers aanwezig van Ons Groene Huis i.o., Herberg Zeeburg, CW Lismortel, Boschgaard, Hoek Teilingerstraat, de Paap, Van Nimwegen, We own this place, Wijland wooncooperatie, BuwH, Bajesdorp, Villa des Roses, VAA (Akropolis), !Woon, WBVG, Woonbond en VGW.

Intro[bewerken]

Welkom door Peter Bakker (VGW, Cooplink).

Rondje vooraf[bewerken]

 • Ineke presenteert een boekje ‘Ouderen samen in de stad, hoe financieren we dat?’, waarin de ontwikkeling van 3 initiatieven worden beschreven. Dit is digitaal beschikbaar: http://www.wzarch.nl/project/wooncooperaties. Graag op de website van Cooplink plaatsen.
 • Clemens vertelt over de ontwikkeling in Amsterdam. De gemeenteraad heeft besloten voor een actieplan om in 2 jaar 15 coöperaties te starten. Dit helpt de landelijke discussie.
 • Marie-Annet vertelt over koop van de Teijl in bewoonde staat. Ze zouden het kunnen kopen bij de prijs op huidige verhuurwaarde, maar de prijs wordt vastgesteld als leegstandprijs. Ze hebben een derde partij bereid gevonden om te investeren waarbij zij vruchtgebruik hebben. Hopelijk is de overdracht met januari rond.
 • Bernard vertelt: Sinds vorige bijeenkomst is er veel voortgang geboekt bij bijvoorbeeld Ecodorp Boekel en de Warren. De nieuwbouw coöperatie staat er dus goed voor.
 • De woningcorporaties Arnhem en Nijmegen werken nog steeds goed samen ter stimulering van collectieve woonvormen: ze bieden initiatieven begeleiding aan, ze doen onderzoek naar dit fenomeen en geven het meer bekendheid (o.a. met een filmpje dat op hun websites geplaats zal worden).
 • WBVG heeft bij ministerie hernieuwd verzoek ingediend om landelijk te mogen werken. Langzamerhand lijkt hier meer draagvlak voor te ontstaan.
 • N.a.v. Tessa’s vraag: de vergoeding van de Gelderse corporaties voor bewonersinitiatieven is voor ieder initiatief dat een woongroep wil beginnen.
 • Sinds maart loopt de ‘Stimuleringsregeling Wonen en Zorg’ bedoeld voor merendeel 55+, voor wonen met zorg/aandacht voor elkaar. In praktijk voldoen nog weinig initiatieven aan de voorwaarden, toch is deze ontwikkeling belangrijk en positief.
 • Martin vertelt: Gemeente Amsterdam koopt een kavel dat ze in erfpacht uitgeeft aan Bajesdorp (20p. in combinatie met een broedplaats).
 • Robert: Woon coöperaties worden opgenomen in de Woonvisie van Groningen en Robert draagt bij aan de formulering.

De afgelopen 9 maanden[bewerken]

19 februari was de vorige netwerk bijeenkomst van Cooplink waar het toekomstplan en werkplan werd gepresenteerd. Daar werd het besluit genomen om te werken aan de oprichting van de vereniging Cooplink. De toekomstwerkgroep is samen met het kernteam verder aan de slag gegaan met voorbereidingen. Direct daarna volgde overleg met Ministerie BZK. BZK wilde dat Cooplink onder de vlag van een andere organisatie doorging, zodat subsidieverlening vanuit hen makkelijker werd (1 kanaal). Dat vloeide uit in een moeizame onderhandeling omdat dat op gespannen voet zou kunnen staan met zelforganisatie en zelfbeschikking.

De organisaties achter Cooplink wilden niet deze tussenpersoon vormen, vandaar dat het gesprek met Platform 31 werd voortgezet. Platform 31 is echter geen belangenorganisatie (meer gericht op onderzoek) dus die wilde dit onderdeel niet verzorgen. Platform 31 wilde wel trainingen ontwikkelen en de link zijn tussen het platform en institutionele partijen en bijzondere thema’s op te pakken.

Het kernteam is intussen doorgegaan om Cooplink handen en voeten te geven. De G4 (4 grote gemeenten) en provincie Gelderland hadden intussen wel geld toegezegd.

Deze activiteiten kostten veel tijd en waren daarmee niet zichtbaar voor de leden.

Uiteindelijk werd Cooplink in oktober uitgenodigd door Platform 31 en daar werd medegedeeld dat er groen licht was, zonder gedoe over verantwoordelijkheden. Cooplink heeft geld toegezegd gekregen en kan nu aan de slag.

Ton vraagt wat rol van BZK is. Wonen valt onder het Ministerie van BZK, een Ministerie voor Volkshuisvesting bestaat niet meer.

Toekomstplan en werkplan, samenvatting[bewerken]

Het toekomstplan bestaat ongeveer een jaar. Het draait m.n. om kennisdeling en elkaar in contact brengen. Er is daarin ook een stuk belangenbehartiging opgenomen.

Hoofdstuk A gaat over kennisdelen, ophalen en toegankelijk maken, grotendeels digitaal (o.a. wiki) en ook via live bijeenkomsten (netwerkbijeenkomsten). Ton vertelt dat in Amsterdam coöperaties concurreren om locaties. Dan lijkt het onlogisch om alle kennis te delen. Het actieplan gemeente Amsterdam is een openbaar stuk en zouden we dus kunnen delen via Cooplink. Cooplink is er van voor en door initiatieven. Idealiter heeft ieder initiatief een solidariteitsgedachte en wil van daaruit anderen steunen. Voor initiatieven in Amsterdam zijn de ervaringen uit de rest van het land ook van belang en vice versa. Als vereniging kun je erover discussiëren of er een lidmaatschap nodig is om die informatie te lezen.

Hoofdstuk B gaat over training en begeleiding van initiatieven. Dit wordt nader ingevuld. Trainingen moeten wel kostendekkend zijn, dus er wordt een bijdrage verwacht van initiatieven.

Op basis van deze hoofdstukken is een begroting opgesteld. Met de organisatie Cooplink zijn ook kosten gemoeid. Het toekomstplan kan financieel uitgevoerd worden. Een bestuur moet een mandaat krijgen om namens de vereniging te spreken en te handelen.

Samenwerking Platform 31[bewerken]

Context: minister stuurde op 4 juli 2018 een brief waarin ze een financieringsregeling voor wooncoöperaties aankondigt met een bedrag van 2,5 mln. Daar is vrijwel niets mee gedaan en nu moet dat geld vlot een bestemming krijgen. Een deel gaat nu naar Cooplink via Platform31. Het actieprogramma dat Platform31 heeft opgesteld voorziet tevens in pilots om 5 coöperaties op te starten. Er is nog ca. 1,5 mln over voor bijdragen aan initiatieven in de komende twee jaren.

Er is een concept samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen Cooplink en Platform 31 waarin o.a. kwartaaloverleg en begrotingsverantwoording zijn opgenomen.

Vraag: Zijn dit pilots met koopvarianten of ook met beheervarianten? Bij de pilot moet een corporatie betrokken zijn als verkopende partij en het moet om eigendom coöperatie gaan, maar het programma staat open voor allerlei varianten. De beheercoöperatie staat niet echt op netvlies.

Draagvlakmeting[bewerken]

Sandra vroeg initiatieven welke thema’s voor hen belangrijk zijn. Wat Sandra betreft zijn er 4 categorieën die oplichten: 1. Financieringsmogelijkheden en regelgeving 2. Lobby voor de wooncoöperatie, zowel landelijk als lokaal 3. Organisatiestructuur, zowel de structuur als de binding 4. Verduurzaming: financiering en aanpak

[bewerken]

• Financiering is lastig voor weinig draagkrachtige mensen en zonder onderpand. Hoe regelen we financiering bij banken? En wat zijn andere manieren: via subsidies, bij fondsen, of via crowdfunding De Warren, Sandwijck, S32, Het Groene Dorp zijn daarmee bezig. Roggeveenstraat heeft tips m.b.t. subsidies en steun van Platform 31.

• Wat zijn verstandige keuzes m.b.t. de juridische vorm Welke wetgeving is daarbij van belang, bijvoorbeeld welke regels stelt de belasting. Als de coöperatie wordt verdacht van een winstoogmerk, ontvangen ze geen huursubsidies (Stad in de Maak).

• Hoe kunnen we koop en huur verenigen (Ons Groene Huis)? • Hoe kunnen we woningen realiseren voor de middengroep? (Wooncooperatie Zoetermeer heeft het opgegeven, maar Copekcabana en De Groene Gemeenschap zijn daar druk mee bezig).

• Welke samenwerkingspartners zoeken we o Hoe kan een corporatie investeren of borg staan? (nieuw project zonder naam) o Kunnen we gemeenten zover krijgen dat er een garantiefonds ontstaat? Bajesdorp vertelt dat de gemeente grond aankoopt en het hen in erfpacht ter beschikking stelt o Op welke manier kunnen projectontwikkelaars een faciliterende rol spelen?

• Welke adviseurs hebben veel kennis en ervaring op dit vlak, kunnen we die terugvinden op de Cooplink website? Genoemd werden bijv. Bouwen met mensen, Bureau Viertel, We own this place, Van Nimwegen, goede fiscalisten zijn van belang.

[bewerken]

• Met welke succes stories kunnen we lokale beleidsmakers en woningbouwverenigingen overtuigen van de meerwaarde en de levensvatbaarheid van de coöperatie, zodat verkoop aan bewoner coöperaties mogelijk wordt. Nu lijkt het vaak te hangen op de goodwill van een politicus of corporatie, dan in een wijd verbreid geloof in de coöperatie. Roggeveenstraat heeft juist veel mazzel gehad met de steun van een politicus en bij Circa is het daarop stuk gelopen. Ecodorp Boekel is zo’n geslaagd voorbeeld. En ook Sandwijck lijkt het gelukt.

• Kan Cooplink ‘ofwel kunnen we als leden samen’ niet een lobby starten naar de landelijke en lokale politiek zodat een coöperatie vastgoed of bouwgrond kan verwerven (Bajesdorp, Stad in de Maak).

• Kunnen we in deze lobby en met kennisuitwisseling meer samenwerken met andere clubs als VGW, LVGO, tiny house NL, Landelijke vereniging Ecodorpen, etc.

• Een marktconforme waardering maakt het initiatieven vaak zeer lastig (Hoek Teilingerstraat), dus liever focus op verhuurwaarde (Copekcabana)

Ad 3. Wat betreft organisatiestructuur[bewerken]

Deels is dit praktisch:

 • Zijn er beheer- en onderhoudsmodellen die we kunnen navolgen?
 • Welke verzekeringen regelen we?
 • Er is behoefte aan een soort checklist of stappenplan die we kunnen volgen bij de ontwikkeling van een coöperatie. (Wijland tipt een samenwerking met ‘We own this place’ , en Wishing Well West gaf aan dat zij t.z.t. wellicht hier een rol in kunnen spelen).

Deels betreft het de bewoners:

 • Daar zijn werven, motiveren en besluitvorming; groepsdynamica is een aandachtspunt. (Hof van Heden, de Woongaard, Dobbelmanklooster, Berchenstraat, Boschgaard, Iewan). Democratische besluitvorming gaat niet vanzelf. O.a. Wijland en S32 hebben hier veel kennis over opgedaan.
 • Meer specifiek is er bijvoorbeeld de vraag over meer generatie wonen (Het Groene Dorp) en levensbestendig wonen en collectief zorg inkopen. (Akropolis; in hun groep is een dementerende vrouw die naar verzorgingstehuis moet, hoe regel je dat als je geen familie bent). Eikpunt heeft veel kennis over meergeneratiewonen.

Ad 4. Wat betreft verduurzaming, dit is voor velen belangrijk en actueel[bewerken]

• Isolatie en verwarmen: hoe pak je dat aan en hoe financier je dit? Als hierover een kennisbijeenkomst wordt georganiseerd, zullen er best veel mensen komen. (Casa de Pauw, Den Heuvel, de Kamp, Hoek Teilingerstraat, Max de Vries huis) De Warren is een mooi voorbeeld over duurzaam ontwerpen

• Er zijn verschillende initiatieven die gebruik maken van een deelauto en bijkomend voordeel: daardoor ook minder parkeerplaatsen hoefden te realiseren (Lismortel, Boschgaard) • En kan Cooplink zelfbouwcursussen organiseren? (Graanhof)

Kortom, ik denk dat we hier mooi van betekenis kunnen zijn voor elkaar!

Statuten[bewerken]

Vertaling van het Toekomstplan. Raad van Advies is orgaan van reflectie. In de conceptstatuten staan nog wat redactionele foutjes. De oprichters van de vereniging worden vandaag vastgesteld. Er zijn nog wat vragen:

 • Sigrid: we zijn nu een vereniging, nog geen coöperatie. Kunnen we lid worden? Ja.
 • Warren: het bestuur is nu beperkt tot leden, verbreedt je opties door ook daarbuiten leden te zoeken, neem een exit-clausule op zodat je ook van buitenaf kan werven, denk aan een accountant.
 • Peter: het bestuur bestaat bij voorkeur uit en in ieder geval bij meerderheid uit leden woongemeenschappen.
 • Clemens: Belangenbehartigers en professionals (als bijv Nimwegen) kunnen niet in bestuur, wel in Raad van Advies en ze kunnen ingehuurd worden.
 • Bernard vat samen voor uitwerking met notaris: ‘het bestuur wordt bij voorkeur benoemd vanuit leden, indien niet mogelijk, dan teruggrijpen op externen’.
 • Ineke: omschrijving lid artikel 5, wij zijn nog geen rechtspersoon. Vraag aan notaris: Kunnen we de omschrijving van een lid oprekken tot informele vereniging (KvK) als een soort aspirant-leden die ook een (gedeelte van de ) contributie betalen?
 • Als beginnend lid heb je toegang tot Cooplink en kan je redelijk snel opstarten.
 • Hiermee hebben de aanwezigen de statuten – met redactionele aanvullingen – geaccepteerd en wordt de vereniging opgericht. (Ton tipt een notaris in Dronten voor de helft van de prijs.)

Bestuur[bewerken]

 • Tessa: ‘Wat is de tijdinvestering?’ Er zijn naar verwachting maandelijkse bijeenkomsten en verder overleg je per email en telefoon. En er is budget om zaken te delegeren. En: ‘Is er bestuurlijke ervaring nodig?’ Vooral gezond verstand. Je koopt advies in.
 • Marie-Annet: ‘Neemt de initiatiefgroep deel aan het bestuur?’ Ja, als begeleiders en als Adviesraad maar niet als bestuurders.
 • Clemens stelt voor om je alleen voor het eerste half jaar op te geven, daarna ben je wel herkiesbaar als je wilt.
 • Sigrid: ‘Moet oprichtend bestuurder lid zijn?’ Je hoeft geen lid te zijn als bestuurder.
 • Warren denkt dat een oprichtend bestuurder misschien wel lid moet zijn.
 • Henk Genet: ‘Als bestuurder ga je lobbyen voor de coöperatie en ben je het gezicht naar buiten.’
 • Bernard: ‘Je maakt gebruik van het netwerk dat al bestaat. De initiatiefgroep introduceert je in dit netwerk en je stapt in het netwerk van Platform 31. En je moet alvast nadenken als bestuur hoe je over 2 jaar verder wilt.’
 • Clemens: ‘Je moet prioriteiten stellen in wat je aanpakt en gebruik maken van wat er al is.’

Interesse in lidmaatschap Cooplink:[bewerken]

Uit draagvlakmeting blijkt dat de grote meerderheid zich aan wenst te sluiten bij Cooplink.

 • Ons Groene Huis i.o. legt positief voor aan hun interne besluitvorming;
 • Herberg Zeeburg – ook positief;
 • Hoek Teilingerstaat – we worden lid;
 • de Paap - stelt voor, hangt af van contributie;
 • Wijland wooncooperatie – positief;
 • BuwH – ja, als informele vereniging;
 • Bajesdorp - ja afhankelijk van de contributie;
 • Villa des Roses – ja, als informele vereniging;
 • VAA - ja positief;
 • CW Lismortel, Boschgaard, VGW – adviseert positief aan interne besluitvorming.

Interesse in bestuursfunctie:[bewerken]

 • Sigrid en Gilles – heel waardevol, maar eerst overleggen wie geschikt zou zijn en tijd heeft. Die kans is niet heel groot.
 • Henk – nog niet, eerst afstemmen met achterban en zelf druk met land- en tuinbouwdiscussies
 • Marie Annet – nee, lijkt me een zware rol, initiatiefnemers stappen opzij. Er is nogal wat over te dragen. Het zou drempelverlagend zijn als eerste half jaar de initiatiefnemers mee doen en je erin kunt groeien.
 • Dieter – nee
 • Warren – nee, dubbelrol vanwege zijn werk bij Van Nimwegen. Trevor zou een goede kandidaat voor bestuur of Raad van Advies kunnen zijn, Trevor stopt bij Van Nimwegen.
 • Tessa – nee, te weinig ervaring, later misschien
 • Monique – nee
 • Martien – Bajesdorp – nee, evt wel in toekomst
 • Ineke – nee
 • Ton – nee

Bernard: Initiatiefnemers blijven betrokken, die steun is er. In zo’n rondje zegt natuurlijk iedereen plichtmatig en in volle bescheidenheid nee. Wie wil in plaats daarvan iemand voordragen? Warren draagt Marie-Annet en Tessa voor. Ton: Wie weet iemand uit eigen gelederen? Agnes benadrukt dat het een goede leerschool is onder de deskundige begeleiding van Bernard en Clemens. Er zijn veel mogelijkheden om hier ervaringen op te doen. Monique beaamt dit, ze had geen ervaring en vond het een goede ervaring, ook door soms vragen te stellen die voor anderen wellicht vanzelfsprekend zijn. Marie-Annet doet mee als initiatiefnemers het eerste half jaar mee blijven doen en ook als Trevor mee doet. Dieter benadrukt dat met Marie-Annet meelopen 100% een goede ervaring is. Bernard geeft aan wat je van de initiatiefnemers kunt verwachten. Bernard is voor iedere vraag beschikbaar. Marie- Annet legt een andere nadruk, ze wil het samen blijven doen met de initiatiefnemers. Tessa wil het overwegen en zich inlezen.

Er wordt een datum geprikt met het gehele team en Marie-Annet en Tessa. Sandra checkt de bellijst.

Contributie[bewerken]

Voorstel 100 euro per rechtspersoon per jaar. In de ALV moet nader besproken worden

 • Draagkrachtclausule
 • Differentiatie (bv 50 euro voor aspirant leden)
 • Afwijkingsmogelijkheden (bv welke fase)

Het is nuttig om kennis over Bag-regeling, huurtoeslag te delen, zodat het nut van het platform inzichtelijk wordt voor potentiële leden. Warren wil wel meedenken aan dit soort aandachtspunten.

Rondvraag[bewerken]

Gedeelde blijdschap. Dank, complimenten en applaus voor het voorwerk van de initiatiefnemers. Dit gaat heel waardevol zijn. En een goede akoestiek in de ruimte. Monique vond het leerzaam hoe je een vereniging opzet en geld binnenhaalt. Clemens bedankt Rob en Monique voor hun inbreng. Irene heeft met veel plezier de bijlagen gelezen.